Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Dobroviča sídli na Záhradníckej ulici 27 v Bratislave. Poskytujeme komplexné právne služby v hlavných odvetviach slovenského právneho poriadku, najmä v oblasti trestného, občianskeho, obchodného, rodinného a pracovného práva.

   Naša advokátska kancelária bola založená s cieľom poskytovať právne služby klientom na nadštandardnej úrovni, so zabezpečením maximálnej miery profesionality, rýchlosti a  diskrétnosti s dôrazom na osobný prístup. Sme schopní flexibilne reagovať na požiadavky klienta a v prípade Vášho priania je možné si dohodnúť stretnutie i mimo sídla kancelárie v ktoromkoľvek čase.

      Klientovi poskytujeme vždy konkrétne a vecné informácie, snažíme sa mu objektívne zhodnotiť stav jeho právnej veci, detailne vysvetliť všetky dostupné možnosti riešenia existujúcej situácie a vybrať tú najlepšiu variantu. Pri výkone advokácie pre nás neexistujú rozdiely medzi kvalitou poskytovaných právnych služieb jednotlivým klientom. Zastupujeme každého svojho klienta s rovnakou svedomitosťou, starostlivosťou a nasadením, bez ohľadu na lukratívnosť sporu. Advokátska kancelária JUDr. Dobroviča taktiež dbá na hospodárnosť a nepredražovanie poskytovaných právnych služieb.

       Sme schopní poskytovať právne služby v slovenskom, českom, anglickom a francúzskom jazyku a v prípade potreby zabezpečíme preklad, prípadne tlmočníka na preklad/tlmočenie do ktoréhokoľvek svetového jazyka. Úzko spolupracujeme s notármi, exekútormi  a súdnymi znalcami, čo nám umožňuje rýchlo reagovať na potreby klienta. Naša advokátska kancelária pri komunikácii so súdmi a správnymi orgánmi používa zaručený elektronický podpis, s čím je spojená úspora súdnych poplatkov na obchodnom registri vo výške 50 % ako aj ďalšia úspora na poplatkoch za overovanie listín a na poštovnom.