Pod zmenami v zápise spoločnosti v Obchodnom registri rozumieme akúkoľvek zmenu údajov, ktorú je potrebné uviesť aj v OR SR. Najčastejšími sú zmena obchodného mena, zmena sídla, zmena štatutárneho orgánu, zmena spoločníkov, zmena a doplnenie predmetov podnikania, zmena právnej formy a pod.
Ku zmene dochádza najčastejšie predajom obchodného podielu v spoločnosti. S tým je často spojená aj zmena sídla a konateľa. Naša kancelária pre Vás pripraví všetky potrebné podklady od zápisnice z Valného zhromaždenia, Zmluvy o prevode obchodného podielu, všetky potrebné vyhlásenia a potvrdenia až po novú spoločenskú zmluvu či zakladateľskú listinu.

Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom. Vďaka tomu ušetríte 50 % na súdnom poplatku pri zmene údajov v OR SR. Podľa § 6 ods. 4 zákona č.71/1992 Zb o súdnych poplatkoch platí: “Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku”. Zároveň pri návrhu na zápis do živnostenského registra nemusíte platiť za voľné živnosti (inak 5,- Eur za jednu živnosť) a 50% za poplatok pri viazaných živnostiach 15,- Eur miesto 30,- Eur). Pri návrhu na zmenu údajov v Obchodnom registri tak namiesto 66,- Eur zaplatíte len 33,- Eur.