V rámci služby zrušenia s.r.o. vám ponúkame viacero možností. Súčasťou služby je poradenstvo a konzultácia, na základe ktorej vám navrhneme najoptimálnejšie riešenie pre vašu spoločnosť. Keďže je posúdenie možností zrušenia spoločnosti vykonávané advokátom, je Vám garantovaný profesionálny prístup, čo je výhodou oproti spoločnostiam, ktoré sa takouto činnosťou zaoberajú.
Do úvahy prichádzajú viaceré možnosti zrušenia s.r.o.:
• Zrušenie s.r.o. bez likvidácie - Táto možnosť prichádza do úvahy len v prípade, že spoločnosť nemá žiadny majetok. Zrušiť s.r.o. bez likvidácie môže jedine súd. V rámci konania o zrušenie spoločnosti je súd povinný posúdiť, či má spoločnosť majetok alebo nie.

• Zrušenie s.r.o. s likvidáciou – Zrušiť s.r.o. s likvidáciou je potrebné, ak má spoločnosť nejaký majetok. Výhodou tejto možnosti je o celom procese zrušenia spoločnosti rozhodujete vy ako spoločník spoločnosti a vy riadite proces zrušenia. Z tohto dôvodu je zrušenie spoločnosti s likvidáciou najrýchlejším spôsobom zrušenia spoločnosti a jej výzmazu z obchodného registra. V prípade tohto spôsobu zrušenia spoločnosti je však potrebné, aby nemala spoločnosť žiadne daňové nedoplatky, keďže správca dane musí súhlasiť s výmazom spoločnosti z obchodného registra.

• Konkurz – Zrušenie spoločnosti v konkurznom konaní prichádza do úvahy v prípade, že spĺňate podmienky na vyhlásenie konkurzu podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Ak sú v spoločnosti splnené podmienky na vyhlásenie konkurzu, je konateľ spoločnosti povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. V priebehu konkurzného konania sa speňaží majetok spoločnosti a po ukončení konkurzného konania je spoločnosť vymazaná z obchodného registra. V prípade, že spoločnosť nemá dostatočný majetok, súd konkurzné konanie zastaví a vymaže spoločnosť z obchodného registra. Konkurz môže byť najrýchlejším spôsobom ako vymazať s.r.o. z obchodného registra, ale je zároveň najdrahším.