Každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

Naša kancelária má bohaté skúsenosti so zastupovaním v konaní o ochranu osobnosti. Každý má právo domáhať sa, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie v peniazoch. Žaloba ako aj samotné konanie o ochrane osobnosti má svoje špecifiká, preto je v takýchto prípadoch vhodné osloviť advokáta.

V prípade konkrétnych otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej online právnej poradne.