Susedské spory patria medzi tie najčastejšie spory riešené súdmi v SR. Právna úprava susedských vzťahov sa nachádza v ustanovení §127 Občianskeho zákonníka Ide o tzv. zákonné obmedzenie vlastníckeho práva. Vo všeobecnosti platí, že pri výkone práv vlastníka susedného pozemku nesmie byť konaním vlastníka nehnuteľnosti ohrozený jeho sused.

Vlastník veci (pozemku, nehnuteľnosti) sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. To, či ide o prekročenie miery primeranej pomerom sa skúma nie zo subjektívneho hľadiska, ale často v konkrétnych prípadoch sa musia tieto predpoklady posúdiť z odborných hľadísk, t.j. aj pomocou znalca.

Vlastník nesmie obťažovať svojich susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením, vibráciami. Aj v týchto prípadoch treba predovšetkým skúmať, či takéto imisie prekračujú mieru primeranú miestnym pomerom. Sused musí zabrániť, aby domáce zvieratá chované vlastníkom vnikali na pozemky susedov. Vlastník zvierat sa nemôže brániť tým, že urobil dostatočné opatrenia, ak sa preukáže, že boli nedostatočné. Susedské spory je potrebné riešiť už v zárodku, lebo ich stupňovaním už nie je možné napraviť medziľudské vzťahy.

V prípade, ak vlastník veci nerešpektuje zákonné obmedzenia jeho vlastníckeho práva, ten kto je ohrozený týmito zásahmi, sa môže domáhať súdnej ochrany žalobou na súde a to, aby sa zdržal presne opísaného a vymedzeného rušenia, ktorým žalovaný obťažuje svojho suseda alebo ktorým vážne ohrozuje výkon jeho práv. Rovnako výrok súdneho rozhodnutia musí obsahovať presný opis toho, čoho sa má vlastník zdržať, aby tento výrok bol materiálne vykonateľný núteným výkonom rozhodnutia exekúciou.

Susedské spory je možné riešiť ešte pred tým ako sa dostanú na súd aj prostredníctvom príslušného obecného úradu v prípade že došlo k zásahu do pokojného stavu. Obec môže predbežne zakázať zásah alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým samozrejme nie je dotknuté právo sa domáhať ochrany na súde.