Našim klientom poskytujeme kompletné právne poradenstvo a pomoc pri vymáhaní ich pohľadávok. Výhodou vymáhania pohľadávok prostredníctvom advokáta oproti rôznym obchodným spoločnostiam, ktoré sa takouto činnosťou zaoberajú je, že klient dostane má istotu osobného a odborného prístupu a v prípade úspechu všetky náklady advokáta zaplatí dlžník a klient tak vymáhanie dlžnej sumy nič nestojí. Naše služby poskytujeme občanom, ako aj firmám. Výška vymáhanej pohľadávky pre nás nie je podstatná a aj drobným pohľadávkam venujeme rovnakú pozornosť, tak prečo nechávať Vaše peniaze dlžníkom? Veď aj malý dlh je dlh.

Aký je postup?
Kontaktujte nás telefonicky, emailom alebo cez náš formulár bezplatnej právnej pomoci. Môžeme si dohodnúť osobné stretnutie, kde nám po konzultácii udelíte plnú moc na zastupovanie a prevezmeme od Vás všetky potrebné listinné podklady. Z každej potrebnej listiny si urobíme fotokópiu a originál Vám vrátime. Ak ste časovo zaneprázdnený, alebo bývate ďaleko, môžete nám podklady poslať poštou alebo emailom a my Vám zašleme obratom plnomocenstvo na právne zastupovanie.
Následne sa snažíme dlžníka kontaktovať a zašleme mu výzvu na zaplatenie. Ak dlžník nude reagovať pozitívne, budeme s ním komunikovať za účelom zabezpečenia dlhu. V prípade, že dlžník na našu výzvu nebude reagovať, podáme na príslušný okresný súd návrh na vydanie platobného rozkazu. V súdnom konaní vás budeme osobne zastupovať až do právoplatného skončenia veci. Všetky úkony sa snažíme robiť bezodkladne a tak, aby sme čo najmenej zaťažovali klienta. Ak dlžník neuhradí Vašu pohľadávku spolu s úrokom z omeškania a súdom priznanými trovami právneho zastúpenia, budeme Vás zastupovať aj v exekučnom konaní. O stave vymáhanej pohľadávky Vás budeme pri každej zmene informovať.

Potrebné podklady na vymáhanie Vašich pohľadávok
• informácie o dlžníkovi, jeho osobné údaje
• doklady k vzniku vzťahu medzi Vami a dlžníkom – zmluva, objednávkový list, zmenka,            faktúra, emailová komunikácia s dlžníkom
• v prípade čiastočnej úhrady dlžnej sumy, potvrdenie o tomto plnení
• prípadné ďalšie podklady vzťahujúce sa k zmluvnému vzťahu
• prípadný zoznam svedkov s ich adresami

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej online právnej poradne.