V oblasti pracovného práva poskytuje naša advokátska kancelária v Bratislave právne poradenstvo a služby v zmysle zákona zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.

  • právne poradenstvo a konzultácie v oblasti pracovného práva
  • vypracovanie a kontrola pracovných zmlúv a pracovných dohôd
  • vypracovanie podkladov pre skončenie pracovného pomerov (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe)
  • zastupovanie klienta pred súdom v sporoch v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru a náhrady mzdy
  • právne zastupovanie v konaní o zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania v pracovnom práve