Styk rodičov s maloletými deťmi

Otázka zverenia mal. dieťaťa je jednou z najťažších otázok, ktoré súd v konaní musí riešiť. Rozhodnutie súdu o zverení mal. dieťaťa je možné nahradiť dohodou rodičov, ktorú súd schváli. Súd môže mal. dieťa zveriť jednému z rodičov, príp. môže mal. dieťa zveriť do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Vždy rozhoduje záujem mal. dieťaťa, ktorý súd v rámci dokazovania zisťuje. Ako zistiť, čo je v záujme mal. dieťaťa, však nie je jednoduchá otázka. V zásade nejde o „právny problém“, ale o otázku pedopsychologickú. Súd za účelom rozhodnutia o zverení mal. dieťaťa zisťuje záujem mal. dieťaťa najmä nasledovným dokazovaním:

  1. Výsluch rodičov za účelom zistenia osobnostných ale aj materiálnych predpokladov na zverenie mal. dieťaťa. Súd skúma najmä vzťah rodiča k mal. dieťaťu a to či sa dokáže rodič o dieťa osobne postarať po všetkých stránkach.
  2. Pomery v domácnostiach rodičov. Súd spravidla prostredníctvom kolízneho opatrovníka zisťuje vhodnosť prostredia domácnosti rodiča na zverenie mal. dieťaťa. Kolízny opatrovník zisťuje nielen vhodnosť po hygienickej stránke, ale aj pripravenosť domácnosti na pobyt mal. dieťaťa, napr. vybavenosť detskej izby, možnosti na prípravu do školy a pod.
  3. Názor mal. dieťaťa je nepochybne jedným z najdôležitejších argumentov pri rozhodovaní súdu o zverení mal. dieťaťa. Zákon o rodine súdu ukladá povinnosť prihliadať na názor mal. dieťaťa primerane jeho veku a vyspelosti. Pokiaľ mal. dieťa dokáže svoj názor vyjadriť, tak súd jeho názor zisťuje spravidla prostredníctvom kolízneho opatrovníka na vhodnom mieste, ale je možné aj osobné vypočutie mal. dieťaťa na súde.
  4. Znalecké dokazovanie. Pokiaľ je mal. dieťa útleho veku, resp. nie je možné na jeho názor prihliadať, pretože nedokáže posúdiť dosah tohto rozhodnutia, súd môže ustanoviť súdneho znalca z odvetvia detskej psychológie a psychológie dospelých, ktorý vypracuje znalecký posudok. V znaleckom posudku znalec na základe svojich odborných znalostí a vyšetrení mal. dieťaťa odporučí súdu, u ktorého z rodičov sú vytvorené najlepšie predpoklady pre výchovu mal. dieťaťa, príp. odporučí striedavú starostlivosť oboch rodičov.

Našim klientom stále odporúčame uzatvoriť rodičovskú dohodu, čím sa vyhnú zbytočne dlhému súdnemu sporu. Predpokladom je, že rodičia sa navzájom dobre poznajú, sú si vedomí svojich majetkových pomerov, schopností a možností. V prípade, že nie je možné aby sa rodičia dohodli, rozhodne o úprave styku s deťmi súd.

Súd musí upraviť styk rodiča s mal. dieťaťom vždy, s výnimkou prípadu pokiaľ obaja rodičia zhodne navrhnú súdu styk neupraviť. Styk nie je potrebné upravovať, najmä ak sa rodičia vedia dohodnúť na tejto otázke a teda nie je potrebné rozhodnutie súdu. Styk rodiča s mal. dieťaťom sa upravuje najmä v prípade toho rodiča, ktorému nebolo mal. dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Úprava styku rodiča však prichádza do úvahy aj v prípade striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, pokiaľ to vyžaduje rozsah striedavej starostlivosti. Súd vykoná podobné dokazovanie pri úprave styku ako pri riešení otázky zverenia mal. dieťaťa (pozri vyššie) s prihliadnutím najmä na otázku toho, ako je najlepšie tento styk upraviť v záujme mal. dieťaťa.

Ako Vám môže pomôcť advokát?

Naša advokátska kancelária vám ponúka komplexné právne služby v oblasti rodinného práva. Ak sú vzťahy narušené zabezpečíme komunikáciu s druhým rodičom a pokúsime sa uzatvoriť rodičovskú dohodu. Ak by došlo k zhode na oboch stranách, pripravíme text rodičovskej dohody a pripravíme návrh na súd na jej schválenie. Je potrebné zdôrazniť, že akákoľvek rodičovská dohoda je neplatná, a ju neschváli súd a nakoľko súd v prvom rade sa snaží chrániť záujmy dieťaťa, nie každú dohodu schváli. Advokát Vám tak môže pomôcť pripraviť dohodu v takom znení, aby bola bez problémov schválená. V prípade nemožnosti uzatvoriť dohodu, Vás budeme zastupovať v konaní pred súdom až do právoplatne skončenia veci.