Ak máte vedomosť o tom, že Vaše plnoleté dieťa, ktorému platíte výživné, je schopné sa samostatne živiť, máte nárok požiadať o zrušenie vyživovacej povinnosti.  V spoločnosti je zakorenená mylná domnienka že, keď dieťa dovŕši 25 rokov už mu nemusia platiť výživné. V zmysle zákona však má každý rodič povinnosť plniť si svoju vyživovaciu povinnosť, kým mu ju súd nezruší.

Najprv je vhodné sa pokúsiť dohodnúť na zrušení výživného. Dohoda a komunikácia s dieťaťom je vždy lepšia pre zachovanie dobrých vzťahov ako aj pre ďalšie konanie pred súdom. Dohodu odporúčame uzavrieť v písomnej forme. Pokiaľ dieťa odmieta komunikovať, napr. z dôvodu dlhodobého odlúčenia, tak povinný rodič má problém vôbec zistiť, či jeho vyživovacia povinnosť trvá alebo nie. Školy nie vždy takéto informácie poskytujú, pokiaľ je dieťa plnoleté. Zostáva teda jediná možnosť, a to pokúsiť sa zistiť potrebné informácie od dieťaťa. Odporúčame písomne vyzvať dieťa listom, v ktorom ho požiadate, aby Vám predložilo potvrdenie o návšteve školy za účelom posúdenia jeho nároku na výživné. Vzniká logická otázka, či dieťa je povinné rodičovi na takúto výzvu odpovedať. Podľa nášho názoru táto povinnosť vyplýva z §43 ods. 3 písm. a) Zákona o rodine, podľa ktorého dieťa je povinné spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu. Či už dieťa zašle odpoveď alebo nie, tak táto písomná výzva má aj význam vo vzťahu k náhrade trov konania na súde. Pokiaľ povinný rodič nemal inú možnosť ako podať návrh na súd, tak súd pri rozhodovaní o priznaní nároku na náhradu trov konania na túto výzvu prihliada. Aj v prípade, že sa s dieťaťom dohodnete na zrušení vyživovacej povinnosti písomne, odporúčame návrh na súd na zrušenie výživného podať najmä z dôvodu Vašej právnej istoty vyplývajúcej z toho, že pôvodné vykonateľné súdne rozhodnutie môže byť zrušené len novým súdnym rozhodnutím.

V prípade, že sú vzťahy medzi Vami a Vašim dieťaťom narušené, naša kancelária s ním zabezpečí komunikáciu, pripravíme výzvu ako aj návrh na súd, kde Vás budeme zastupovať, pričom pojednávania sa nemusíte ani zúčastniť.