Po prevzatí právneho zastúpenia Vám náš advokát poskytne v celom trestnom konaní kvalifikovanú obhajobu. Na prvú konzultáciu je vhodné nám priniesť všetky podklady ktoré máte k danej veci. V prípade, že bolo vo veci vznesené obvinenie, podáme za klienta v zákonnej lehote odborne vypracovanú sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia. Nie je vhodné zanedbať podanie sťažnosti. Ak sťažnosť nepodáte, už tým nepriamo dávate najavo, že spáchanie skutku nepopierate. Osobami oprávnenými podať sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia sú: osoba, ktorej sa uznesenie priamo týka alebo ktorá na uznesenie dala návrh, na ktorý ju zákon oprávňuje; proti uzneseniu súdu môže podať sťažnosť aj prokurátor, a to aj v prospech obvineného. V prospech mladistvého obvineného môžu podať sťažnosť, a to aj proti jeho vôli, zákonný zástupca, obhajca, štátny orgán starostlivosti o mládež; lehota na podanie opravného prostriedku im plynie samostatne.

Nášho klienta sprevádzame na každom výsluchu na polícii (teda v prípravnom konaní) a osobne sa zúčastnime aj všetkých výsluchov svedkov a znalcov, ktorým budeme klásť otázky. Po ukončení vyšetrovania miesto obvineného absolvujeme aj preštudovanie celého spisu a predložíme záverečné vyjadrenie. V prípade, že prokurátor podá napriek predloženým argumentom obžalobu, budeme obžalovaného zastupovať v celom konaní pred súdom až do právoplatného skončenia veci.

S klientom konzultujeme celú obhajobu. V prípade väzobného stíhania podávame žiadosti o prepustenia ako aj opravné prostriedky a pravidelne navštevujeme väzobne stíhaného klienta v ústave na výkon väzby. Počas celého konania zvažujeme všetky možnosti a navrhujeme obvinenému/obžalovanému riešenie.
Jednou z možností je aj uzatvorenie dohody o vine a treste s prokurátorom. S klientom sa zúčastníme na prokuratúre na konaní dohode o vine a treste a v prípade uzatvorenia dohody budeme s klientom aj na verejnom zasadnutí súdu kde sa táto dohoda musí schváliť.
Ak je to potrebné, klienta zastupujeme aj v odvolacom konaní a v prípade potreby pripravíme aj návrh na vydanie mimoriadneho opravného prostriedku – dovolanie, obnovu konania a podnet na mimoriadne dovolanie.

Ak máte konkrétne otázky alebo záujem o zastupovanie, neváhajte nás kontaktovať.