Svedok v trestnom konaní – ako sa pripraviť a čo očakávať?

Praktický sprievodca procesnými právami svedka

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, kedy sa mu v schránke ocitne predvolanie na výsluch. Keďže sa jedná o pomerne stresujúcu a nepríjemnú situáciu a väčšina ľudí nevie, čo ich čaká, v tomto článku sa bližšie pozrieme na význam svedeckej výpovede a ako sa na ňu pripraviť.  

Prečo je dôležité spolupracovať so súdom a políciou ako svedok

Svedecká výpoveď je kľúčovým dôkazom v trestnom konaní, či už je v prospech alebo v neprospech obvineného, z toho dôvodu zákonodarca zakotvil zákonnú povinnosť svedčiť. Povinnosť svedčiť je upravená v § 127 Trestného poriadku. Okrem toho, že sa jedná o povinnosť danú zákonom a svojou výpoveďou napomáhate k spravodlivému ukončeniu trestného konania, spoluprácou s Orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK) – polícia /prokurátor a súdom sa vyhnete problémom ktoré Vám hrozia. 

V prípade, ak sa nedostavíte na výsluch, vyšetrovateľ prípade sudca môže nariadiť vaše predvedenie. To znamená, že za Vami domou, práce alebo na iné miesto Vášho obvyklého pobytu príde polícia a vezmú Vás na výsluch, častokrát aj proti Vašej vôli. 

Ak by nebolo možné zabezpečiť Vašu prítomnosť ani predvedením, súd môže nariadiť Vaše zabezpečenie. To znamená, že Vás dočasne pozbavia na osobnej slobody, a to po dobu najviac 72 hodín. 

V súvislosti so spoluprácou s OČTK a súdom je nutné upozorniť aj na skutočnosť, že podať krivú výpoveď je trestným činom podľa § 346 Trestného zákona. Skutkovú podstatu tohto trestného činu naplníte, ak úmyselne uvediete nepravdu o okolnostiach, ktoré majú podstatný význam pre rozhodnutie alebo ak takúto okolnosť zamlčíte. Za tento trestný čin Vám hrozí odňatie slobody na 1 až 5 rokov. 

Aké sú práva a povinnosti svedka

Hlavnou povinnosťou svedka je dostaviť sa na predvolanie na výsluch, vypovedať pravdivo a nič nezamlčať. Okrem toho máte povinnosť dostaviť sa aj na iné úkony, ako napr. konfrontácia a rekognícia. Musíte sa taktiež podrobiť skúške rukopisu a identifikácie hlasu ak je to potrebné. 

Okrem povinností má však svedok aj svoje práva. Najvýznamnejším právom svedka je právo odoprieť výpoveď. Toto právo je zakotvené v § 130 Trestného poriadku. Odoprieť výpoveď môžete, ak máte vypovedať proti osobe, ktorá je s Vami v príbuzenskom vzťahu v priamom rade, súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel alebo druh. Odoprieť výpoveď môžete taktiež vtedy, ak by ste svojou výpoveďou mohli privodiť trestné stíhanie Vám alebo Vašim blízkym. Poslednou možnosťou, kedy môžete odmietnuť výpoveď je ak by ste porušili spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá Vám bola zverená ústne, alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou. 

Svedok má ďalej právo na tlmočníka, ak nerozumie jazyku, v ktorom sa koná, má právo nahliadať do svojich poznámok a taktiež má právo na tzv. svedočné. Svedočné je náhrada za nevyhnutné výdavky a ušlú mzdu za prácu. Nevyhnutnými nákladmi sú predovšetkým náklady spojené s dopravou na výsluch (cestovné, náhrada za pohonné hmoty). Tento nárok je potrebné si uplatniť najneskôr do troch dní u orgánu, ktorý výsluch vykonal. Výšku svedočného určuje ten, kto svedka predvolal prípade predseda senátu. 

Ak je dôvodná obava, že by svedok prípade jemu blízka osoba mohli byť v ohrození, pre uvedenie bydliska, môže byť svedkovi povolené uviesť ako bydlisko adresu pracoviska alebo inú adresu, na ktorú mu bude doručované predvolanie. V prípade ohrozenia zdravia, života a telesnej integrity, je možné svedkovi povoliť neuvádzať osobné údaje. 

Ak hrozí svedkovi nebezpečenstvo súvisiace s voľným pohybom obvineného, má svedok právo požiadať o informácie o prepustení alebo úteku obvineného z väzby/výkonu trestu, o prepustení na slobodu, o prepustení alebo úteku odsúdeného z ochranného liečenia, zmenu formy ochranného liečenia z ústavnej na ambulantnú formu a o prepustení a úteku z výkonu detencie. 

V prípade ak svedkovi neumožňuje jeho zdravotný stav, či vek dostaviť sa na výsluch osobne, je možné tento výsluch vykonať prostredníctvom technických zariadení na prenos zvuku a videa. 

V neposlednom rade má svedok právo na prítomnosť svojho advokáta na výsluchu. Toto právo síce nie je explicitne uvedené v Trestnom poriadku, je však zakotvené priamo v Ústave SR a bolo potvrdené aj rozhodnutím Ústavného súdu SR ( I. ÚS 248/07). Advokát však nemôže zasahovať do výpovede svedka, okrem prípadu ak by odpoveď na otázku mohla viesť k trestnému stíhaniu svedka. 

Ako sa pripraviť na výsluch a čo očakávať

Výsluch svedka môže byť pre niektoré osoby veľmi stresujúca situácia. V žiadnom prípade však neodporúčame sa „posilniť“ omamnými látkami či alkoholom. 

Môžete si taktiež pripraviť poznámky na papier, ktorý si potom vezmete so sebou. Odporúčame Vám ísť na výsluch s advokátom, aby ste sa vyhli odpovedaniu na sugestívne (navádzajúce na odpoveď) a kapciózne (klamlivé, viacvýznamové) otázky. 

Snažte sa hlavne zachovať pokoj a chladnú hlavu. Odpovedajte na otázky jasne, zrozumiteľne a pravdivo. Ak máte pocit, že Vás môže výpoveď ohroziť tak odmietnite vypovedať. Odporúčame sa dostaviť na výpoveď na čas, prípade sa ospravedlniť z dôležitých dôvodov.

Ako sa vyhnúť nebezpečenstvu zastrašovania alebo ovplyvňovania svedkov

Ako sme už vyššie uviedli, svedok má za istých okolností možnosť požiadať o utajenie svojej adresy či osoby. Toto právo je zakotvené v § 136 Trestného poriadku. Utajením totožnosti svedka sa má predchádzať práve zastrašovaniu, ovplyvneniu, či ohrozeniu svedka. 

Čo sa týka zastrašovania a ovplyvňovania svedka priamo na výsluchu, či už zo strany obvineného, iných svedkov alebo priamo vyšetrovateľa, najlepšie je mať prítomného advokáta, ktorý bude v tejto situácii ako štít medzi Vami a osobou, ktorá Vás ohrozuje.

Záver

Ak Vám vznikne povinnosť svedčiť v trestnom konaní, nevyhýbajte sa jej a riadne sa dostavte na výsluch. Predídete tak zbytočným problémom, ktoré by Vám mohli vzniknúť. Vypovedajte pravdivo, tak ako si na dané udalosti pamätáte. Nebojte sa v prípade svedeckej povinnosti požiadať o pomoc advokáta. Prítomnosť advokáta na výsluchu môže pôsobiť nielen ako prevencia pred možným poškodením Vašej osoby ale aj ako istá psychická pomoc.

Čítať viac

Referencie

Erik V.

Veľmi pekne ďakujem za rýchlu a pre mňa veľmi užitočnú radu. Pána Dobroviča odporúčam všetkým, ktorý potrebujú v týchto ťažkých časoch poradiť, pomôcť. Ešte Vám ďakujem.

Helena Bachledová

Dakujem za odpoved, velmi ste mi pomohli. Hladala som informacie na internete, ale pre laika su pravnicke formulacie nejasne a dvojznacne. Som rada, ze som nasla Vasu ponuku na bezplatne poradenstvo. Vasa rada bola jasna a rychla.

Dana Sillova

S odpoveďou p. JUDr. Dobroviča som bola veľmi spokojná. Odpoveď bola rýchla a jasná. Keby bolo viac takýchto advokátov ktorí sú ochotní bezplatne pomáhať ľuďom. Ďakujem

Ružena Juričová

Fantasticky pristup Judr.Dobroviča.Hneď nám dal odpoveď na náš problém.Doposial som sa nestretla s takým milým pristupom.Odporúčam každému kdo potrebuje advokáta navštíviť Judr.Dobroviča.

Ján Cíger

S odpoveďou som veľmi spokojný, bola rýchla a odborne zdôvodnená. Máloktorý advokát to urobí zadarmo ako JUDr. Jozef Dobrovič. Zaslúži si veľké ďakujem. J.H.

Napíšte nám

Google reCaptcha: Neplatný kľúč stránky.

Náš tím

Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Dobroviča sídli na Záhradníckej ulici 27 v Bratislave. Poskytujeme komplexné právne služby v hlavných odvetviach
Advokát
JUDr. Jozef Dobrovič, LL.M.
Zavolajte nám
+ 421 904 678 710
Advokátsky koncipient
Mgr. Veronika Menkeová
Zavolajte nám
+421 902 622 185