Služby podľa odvetvia

Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka

Dlží Vám niekto peniaze a odmieta Vám ich vrátiť? Pomôžeme Vám získať Vaše peniaze späť v čo najkratšej možnej dobe. Na výške pohľadávky nezáleží, ku každej pristupujeme s rovnakou zodpovednosťou. Nenechávajte peniaze svojím dlžníkom.
Čítať viac

Občianske právo

Naša advokátska kancelária Vám pomôže v občianskych sporoch, pripravíme žaloby, návrhy na vydanie platobných rozkazov, budeme Vás zastupovať pred súdom, vypracujeme Vám zmluvy, poskytneme právne poradenstvo, pomôžeme s vysporiadaním spoluvlastníctva a pod.
Čítať viac

Obchodné právo

V tejto oblasti práva Vám ponúkame pomoc pri zakladaní obchodných spoločností a družstiev, vykonávanie zmien v týchto subjektoch (zmena štatutárneho orgánu, zmena spoločníka, zmena sídla, doplnenie predmetov podnikania a pod.). Poskytujeme konzultácie, či zastupovanie v súdnych konaniach.
Čítať viac

Trestný advokát, Trestné právo

Bolo voči Vám začaté trestné stíhanie, alebo už bola voči Vám podaná obžaloba? Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v trestnom práve a zastupovanie klienta počas celého trestného konania.
Čítať viac

Rodinné právo

Vypracujeme Vám návrh na rozvod, zverenie dieťaťa do výchovy, zvýšenie / zníženie výživného či návrh na vyporiadanie BSM. Ponúkame kvalifikované zastupovanie v konaní pred súdom či mimosúdnych rokovaniach
Čítať viac

Dedičské právo

V oblasti dedičského práva Vám poskytujeme pomoc so spísanie závetu, listiny o vydedení, vypracovanie žalôb o neplatnosť závetu, či listiny o vydedení a samotné zastupovanie v dedičstvom konaní.
Čítať viac

Správne právo

Komplexné právne poradenstvo poskytujeme aj v oblasti zastupovania v katastrálnych konaniach, v stavebných konaniach, v konaniach o priestupkoch či pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdmi.
Čítať viac

Zmluvné právo

Naša advokátska kancelária pre Vás pripraví akýkoľvek typ zmluvy podľa Vašich požiadaviek. Poskytujeme taktiež konzultácie či revízie už vyhotovených zmlúv.
Čítať viac

Pracovné právo

Poskytujeme právne služby tak zamestnávateľom ako aj zamestnancom v oblasti pracovného práva. Zastupuje klientov v sporových konaniach na súdoch. Pripravíme podklady pre ukončenie pracovného pomeru.
Čítať viac