Vydanie dedičstva od nepravého dediča

Online právna poradňa

Otázka: Vydanie dedičstva, návrh na obnovu dedičského konania

Môj otec s ktorým som sa nestýkal zomrel a dedičia ma pri dedičskom konaní  zatajili. Dedicke konanie prepehlo marci  2017 a hodnota dedičstva bola určená na sumu 5000,- €. To bolo všetko čo ostatní dedičia priznali. Ostatný majetok im zrejme otec daroval alebo inak previedol.  Viac informácii čo otec mal alebo nemal  neviem.  Vždy keď som ho išiel navštíviť, skončilo to hádkou, preto som tam prestal chodiť. To že zomrel som sa dozvedel len náhodou. Išiel som teda za notárom a následne podal žalobu na súde na obnovu dedičského konania. Chcel by som vedieť, či sa mi vôbec do takého sporu oplatí ísť. Vopred ďakujem.

Odpovedá: JUDr. Jozef Dobrovič, advokát

V právnom poriadku SR máme nastolenú zásadu, že už keď raz sa prejedná dedičstvo, nie je možné napadnúť platnosť dedičského konania ani prejednať nanovo dedičské konanie, či podať návrh na obnovu konania. Tu poukazujem na § 485 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje tzv. ochranu oprávneného dediča:

§ 485 ods. 1 OZ:

“Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.”

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že po samotnom prejednaní dedičstva, ako to je aj vo Vašom prípade, máte jedinú možnosť, a to žiadať o svoj podiel na dedičstve z titulu vydania bezdôvodného obohatenia. Je to skutočne jediná možnosť ako žiadať dedičstvo od tzv. “nepravého dediča”.

Musím poukázať aj na ustálenú rozhodovaciu prax v SR. Napríklad v rozsudku Krajského súdu v Bratislave, č.k. 9Co/300/2011, si môžete prečítať, že žaloba oprávneného dediča podľa ust. § 485 Obč. zákonníka je jediným právnym prostriedkom, ktorým sa oprávnený dedič, ktorý nebol účastníkom dedičského konania, môže domôcť ochrany svojho dedičstva. Žaloba bude úspešná, ak sa žalobcovi podarí, pri splnení zákonných predpokladov, vyvrátiť právnu domnienku subjektívneho dedičského práva žalovaného ako nepravého dediča tým, že preukáže svoje dedičské právo a tak vylúči, aby nepravý dedič nadobudol dedičstvo úplne alebo sčasti. Žaloba na ochranu oprávneného dediča sa odlišuje od žaloby na ochranu vlastníka podľa § 126 ods. 1 Obč. zák., čo do subjektov posudzovaných právnych vzťahov, spôsobu nápravy a hlavne tým, že právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva sa na rozdiel od práva vlastníka, ktoré je nepremlčateľné (§ 100 ods. 2 veta prvá Obč. zák.), premlčuje vo všeobecnej 3-ročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo dedičské konanie skončené (§ 100 ods. 2 veta druhá Obč. zák., § 105 Obč. zák.). Ako pre žalobu na ochranu vlastníka, tak pre žalobu oprávneného dediča však platí, že ak je predmetom ochrany právo k nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti, možno žalovať na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti tak, aby rozhodnutie súdu mohlo byť podkladom pre vykonanie zmeny zápisu v katastri nehnuteľnosti. V prípade žaloby oprávneného dediča ide o osobitnú žalobu, ktorá má oporu v ustanoveniach hmotného práva a nie je určovacou žalobou v zmysle ust. § 80 písm. c) O.s.p. a preto naliehavý právny záujem na určení preto nie je potrebné preukazovať. Povinnosť nepravého dediča pri vydávaní dedičstva sa riadi zásadami o bezdôvodnom obohatení, z ktorých vyplýva, že v prvom rade pôjde o naturálnu reštitúciu a len vtedy ak to nie je dobre možné, má sa pravému dedičovi poskytnúť peňažná náhrada (§ 458 ods. 1 Obč. zák.). Pre konanie o vydanie dedičstva je rozhodujúci právny stav v čase, kedy súd rozhoduje o vydaní veci, t.j. v čase vyhlásenia rozsudku. Z tohto právneho stavu sa vychádza aj pri stanovení peňažnej náhrady v prípade, že by vydanie dedičstva nebolo možné (Rč 99/2007).

§ 105 Občianskeho zákonníka:

“Ak ide o právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva (§ 485), začína plynúť premlčacia doba od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo.”

Ako ste si mohli prečítať v citovanom judikáte ako aj v uvedenom zákonnom ustanovení, toto právo si možno uplatniť v trojročnej premlčacej dobe. Po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve môže v prípadnom spore vzniesť nepravý dedič námietku premlčania a súd mu ju bude akceptovať a teda žalobu zamietne.

Neviem, čo konkrétne Vám poradila notárka, ale ak ste nepodali žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa § 485 OZ, Vaša žaloba bude určite zamietnutá a Vám vzniknú ešte zbytočné trovy konania za zaplatený súdny poplatok a trovy právneho zastúpenia ktoré budete musieť uhradiť aj žalovaným. Takže ak to nebola žaloba ako uvádzam, určite Vám odporúčam, žalobu vziať späť čím skôr.

Vo svojej otázke ste uviedli, že nejaký majetok už poručiteľ prepísal za života na iné osoby. Mrzí ma to,ale s tým už nič neurobíte a môžete bojovať o svoj podiel na dedičstve ktorý bol spísaný v rozhodnutí notára.

Čítať viac

Referencie

Erik V.

Veľmi pekne ďakujem za rýchlu a pre mňa veľmi užitočnú radu. Pána Dobroviča odporúčam všetkým, ktorý potrebujú v týchto ťažkých časoch poradiť, pomôcť. Ešte Vám ďakujem.

Helena Bachledová

Dakujem za odpoved, velmi ste mi pomohli. Hladala som informacie na internete, ale pre laika su pravnicke formulacie nejasne a dvojznacne. Som rada, ze som nasla Vasu ponuku na bezplatne poradenstvo. Vasa rada bola jasna a rychla.

Dana Sillova

S odpoveďou p. JUDr. Dobroviča som bola veľmi spokojná. Odpoveď bola rýchla a jasná. Keby bolo viac takýchto advokátov ktorí sú ochotní bezplatne pomáhať ľuďom. Ďakujem

Ružena Juričová

Fantasticky pristup Judr.Dobroviča.Hneď nám dal odpoveď na náš problém.Doposial som sa nestretla s takým milým pristupom.Odporúčam každému kdo potrebuje advokáta navštíviť Judr.Dobroviča.

Ján Cíger

S odpoveďou som veľmi spokojný, bola rýchla a odborne zdôvodnená. Máloktorý advokát to urobí zadarmo ako JUDr. Jozef Dobrovič. Zaslúži si veľké ďakujem. J.H.

Napíšte nám

Google reCaptcha: Neplatný kľúč stránky.

Náš tím

Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Dobroviča sídli na Záhradníckej ulici 27 v Bratislave. Poskytujeme komplexné právne služby v hlavných odvetviach
Advokát
JUDr. Jozef Dobrovič, LL.M.
Zavolajte nám
+ 421 904 678 710
Advokátsky koncipient
Mgr. Veronika Menkeová
Zavolajte nám
+421 902 622 185