Vymáhanie pohľadávok – Upomínacie konanie

Od 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o upomínacom konaní). V úvodnom ustanovení sa dozviete, že konanie podľa tohto zákona je alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku. Teda ide o alternatívu ku zaužívanému spôsobu vymáhania pohľadávok podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu na súde príslušnom podľa bydliska žalovaného. V tomto prípade je na konanie príslušný vždy len Okresný súd Banská Bystrica. Je to z dôvodu špecializácie súdu a teda zrýchlenia vydania samotného platobného rozkazu. Nateraz platí, že vymáhanie pohľadávok týmto spôsobom je rýchlejšie.

Cieľom je efektívnejší spôsob vymáhania peňažných pohľadávok a v zásade aj lacnejší, keďže súdny poplatok je o 50 % lacnejší ako pri bežnom návrhu na vydanie platobného rozkazu. V praxi to znamená, že miesto bežných 6 % z vymoženej sumy zaplatíte len 3 %. Výzva na zaplatenie súdneho poplatku pritom je doručená do Vašej elektronickej schránky (alebo elektronickej schránky advokáta, ktorý návrh vo Vašom mene podal) už v priebehu dvoch dní. V podstate aj od Vašej rýchlosti zaplatenia súdneho poplatku záleží ako rýchlo bude platobný rozkaz vydaný.

Po úhrade súdneho poplatku súd po kontrole či návrh spĺňa všetky náležitosti a či je podpísaný platným zaručeným elektronickým podpisom vydá platobný rozkaz. V prípade, že súdny poplatok nezaplatíte v stanovenej lehote 15 dní, súd konanie zastaví bez možnosti podať odvolanie.

Nevyhnutným predpokladom na podanie návrhu na začatie upomínacieho konania, je aktivovaná elektronická schránka na portáli www.slovensko.sk, podľa zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). K tomu potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom a zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) v podobe PIN – kódu, ktorý si uvediete aký chcete pri vyžiadaní ZEP-u a čítačku.

V upomínacom konaní sa návrh na vydanie platobného rozkazu vypĺňa v elektronickom formulári na stránke ezaloby.sk. V ňom je potrebné vyplniť údaje jednotlivých účastníkov konania, teda žalobcu a žalovaného, uviesť číslo účtu na ktorý Vám má byť vyplatená dlžná suma, opis rozhodujúcich skutočností a samotný petit návrhu, teda výrok ako by mal súd rozhodnúť. K návrhu je potrebné naskenovať všetky listinné dôkazy o ktoré svoj nárok opierate. Nesmiete zabudnúť, že na Vás ako žalobcovi je dôkazné bremeno, ktoré je potrebné uniesť podložením relevantných dôkazov

V prípade, že návrh nevyplníte korektne súd Vás vyzve aby ste v stanovenej lehote odstránili nedostatky. Podľa ustanovenia § 5 zákona o upomínacom konaní Ak sú v návrhu chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, v dôsledku ktorých je návrh nejasný, súd vyzve toho, kto návrh podal, aby v lehote piatich pracovných dní od doručenia výzvy chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti odstránil a poučí ho, že inak návrh odmietne. Chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti sa musia odstrániť prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, inak sa na opravu neprihliada.

Kedy nie je možné vymáhanie pohľadávok prostredníctvom upomínacieho konania?

Podľa ustanovenia § 3 ods. 6 a 7 zákona o upomínacom konaní Návrh nie je prípustný, ak sa uplatňuje:

 a) dohodnutý úrok z omeškania vo výške, ktorá o viac ako päť percentuálnych bodov presahuje výšku úroku z omeškania, ktorá by sa použila, ak by takáto dohoda nebola,

 b) nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku, a táto okolnosť má vplyv na uplatňovaný nárok,

 c) nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté,

 d) nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou a žalovaný nebol na jeho zaplatenie vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu,

 e) nárok zo zmenky voči fyzickej osobe alebo

 f) nárok, ktorý je v zjavnom rozpore s právnymi predpismi.

Doručovanie platobného rozkazu v upomínacom konaní

V prípade, že návrh spĺňa všetky potrebné náležitosti, súd by mal platobný rozkaz vydať do 10 dní od ich splnenia. V platobnom rozkaze žalovanému súd uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal odpor. Platobný rozkaz sa doručuje do elektronickej schránky žalobcu a žalovaného. Žalovanému sa okrem platobného rozkazu do elektronickej schránky zašle aj návrh žalobcu, prílohy, poučenie a tlačivo na podanie odporu. V prípade, že žalovaný nemá aktivovanú elektronickú schránku, súd mu doručuje poštou na adresu uvedenú v žalobe. Ak sa zásielka vráti súdu z tejto adresy ako nedoručená, súd vykoná úkony na účely zistenia inej adresy žalovaného v registroch súdu alebo v registroch iných orgánov, ktoré má súd k dispozícii. Platobný rozkaz súd bez zbytočného odkladu odošle na takto zistenú adresu.

Ak sa však súdu nepodarí doručiť ani po zisťovaní adresy žalovaného, súd vyzve žalobcu, aby v lehote 15 dní navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku. Ak to žalobca nenavrhne, súd platobný rozkaz zruší a konanie zastaví. V takom prípade nemá žalobca právo na náhradu trov konania a teda súdny poplatok samu nevráti. V prípade, ak žalobca navrhne pokračovanie v konaní v lehote 15 dní, potom súd platobný rozkaz rovnako zruší a vec postúpi na súd príslušný podľa Civilného sporového poriadku, podľa ktorého ustanovení sa bude aj ďalej konať. To znamená že už príslušný súd podľa trvalého pobytu či sídla žalovaného vo veci nariaďuje pojednávanie.

Podanie odporu žalovaným

Ak sa súdu podarí doručiť platobný rozkaz, žalovaný má 15 dní na podanie tzv. odporu.  Odpor musí byť dostatočne odôvodnený a taktiež k nemu musí žalovaný priložiť prílohy o ktoré opiera svoje tvrdenia.

Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona o upomínacom konaní Súd bez toho, aby vyzýval žalobcu na vyjadrenie, odmietne odpor podaný

 a) neoprávnenou osobou,

 b) oneskorene,

 c) elektronickými prostriedkami inak ako podľa § 11 ods. 2,

 d) bez vecného odôvodnenia.

Podaný odpor nemôže žalovaný vziať späť. Podľa § 11 ods. 3 zákona o upomínacom konaní Ak sú žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, žalovaný musí v podanom odpore uviesť, či mu bola doručená faktúra ohľadom uplatňovaného nároku, akým spôsobom s ňou naložil a či voči nemu uplatňovaný nárok eviduje alebo evidoval vo svojom účtovníctve a ak ho neeviduje, z akých dôvodov.

Odpor zašle súd žalobcovi, aby sa k nemu vyjadril a aby prípadne navrhol pokračovanie v konaní podľa CSP. Ak žalobca nenavrhne pokračovanie v konaní, súd konanie zastaví. Naopak, ak navrhne pokračovanie v konaní, súd postúpi vec súdu príslušnému na rozhodnutie.

Splátkový kalendár v upomínacom konaní

Žalovaný môže podľa § 13 zákona o upomínacom konaní v lehote na podanie odporu podať žiadosť o povolenie plnenia v splátkach. Túto žiadosť musí podať na predpísanom tlačive alebo prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný. Podľa zákona o upomínacom konaní je žiadosť prípustná, ak žalovaný, ktorý je fyzickou osobou, voči nároku žalobcu nenamieta a nepodal odpor, priznaný nárok vrátane náhrady trov konania presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2 000 eur, žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, žalovaný doloží výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo písomným potvrdením žalobcu, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur žalobcovi po doručení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude plniť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Zákon o upomínacom konaní v § 13 ustanovuje aj podrobnosti týkajúce sa spôsobu splácania dlhuAk súd žiadosti vyhovie, určí podmienky plnenia jednotlivých splátok priznaného nároku. Na tento účel súd odpočíta od výšky nároku žalobcu ku dňu podania žiadosti výšku prvej splátky a zvyšok nároku žalobcu s výnimkou poslednej splátky rozvrhne rovnomerne. Poslednú splátku čo do výšky neurčuje. V poslednej splátke je žalovaný povinný zaplatiť zvyšnú časť nároku vrátane toho, čo prirástlo počas plnenia jednotlivých splátok. Nesplnenie čo i len jednej zo splátok včas má za následok stratu výhody splátok.

Ak by ste mali záujem uplatňovať svoj nárok prostredníctvo upomínacieho konania a chceli by ste využiť služby advokáta, neváhajte nás kontaktovať. Vaše trovy právneho zastúpenia uplatníme priamo v návrhu a teda samotné uplatnenie pohľadávky na súde Vás v konečnom dôsledku nič nebude stáť.

Čítať viac

Referencie

Erik V.

Veľmi pekne ďakujem za rýchlu a pre mňa veľmi užitočnú radu. Pána Dobroviča odporúčam všetkým, ktorý potrebujú v týchto ťažkých časoch poradiť, pomôcť. Ešte Vám ďakujem.

Helena Bachledová

Dakujem za odpoved, velmi ste mi pomohli. Hladala som informacie na internete, ale pre laika su pravnicke formulacie nejasne a dvojznacne. Som rada, ze som nasla Vasu ponuku na bezplatne poradenstvo. Vasa rada bola jasna a rychla.

Dana Sillova

S odpoveďou p. JUDr. Dobroviča som bola veľmi spokojná. Odpoveď bola rýchla a jasná. Keby bolo viac takýchto advokátov ktorí sú ochotní bezplatne pomáhať ľuďom. Ďakujem

Ružena Juričová

Fantasticky pristup Judr.Dobroviča.Hneď nám dal odpoveď na náš problém.Doposial som sa nestretla s takým milým pristupom.Odporúčam každému kdo potrebuje advokáta navštíviť Judr.Dobroviča.

Ján Cíger

S odpoveďou som veľmi spokojný, bola rýchla a odborne zdôvodnená. Máloktorý advokát to urobí zadarmo ako JUDr. Jozef Dobrovič. Zaslúži si veľké ďakujem. J.H.

Napíšte nám

Google reCaptcha: Neplatný kľúč stránky.

Náš tím

Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Dobroviča sídli na Záhradníckej ulici 27 v Bratislave. Poskytujeme komplexné právne služby v hlavných odvetviach
Advokát
JUDr. Jozef Dobrovič, LL.M.
Zavolajte nám
+ 421 904 678 710
Advokátsky koncipient
Mgr. Veronika Menkeová
Zavolajte nám
+421 902 622 185