Poskytujeme kompletné právne poradenstvo a zastupovanie v konaní o náhradu škody spôsobenej orgánom štátnej správy podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.