Obdarovali ste niekoho a teraz žiadate dar vrátiť?
Jedným z najčastejších spôsobov prevodu majetku je darovanie. Predmetom darovania môže byť všetko čo môže byť predmetom vlastníctva najmä hnuteľné a nehnuteľné veci. Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní. Základným znakom darovania je bezodplatnosť prevodu. Čo je dôležité, od darovacej zmluvy nie je možné odstúpiť. Občiansky zákonník však dáva možnosť ako darcovi tak obdarovanému domáhať sa vrátenia daru, ale len za splnenia prísnych zákonných podmienok.

Darca sa s poukazom na §630 Občianskeho zákonníka môže domáhať vrátenia daru od obdarovaného pokiaľ sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Hrubé porušenie dobrých mravov znamená porušenie značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie. Nepostačuje tak len prostá nevďačnosť obdarovaného alebo menej významné porušenie dobrých mravov. Konanie obdarovaného musí byť objektívne považované za spoločensky hrubo neprijateľné, nepostačuje len subjektívny pocit darcu. Nárok na vrátenie daru vzniká darcovi v prípade, že správanie obdarovaného hrubo porušujúce dobré mravy smeruje priamo voči darcovi alebo proti členom rodiny darcu. Občiansky zákonník bližšie nedefinuje koho treba považovať za rodinu v tejto súvislosti a koho nie. Väčšina súdnej praxe sa však prikláňa k názoru, že za rodinu treba považovať všetky blízke osoby podľa §116 Občianskeho zákonníka.

V prípade konkrétnych otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej online právnej poradne.