V oblasti správneho práva poskytuje naša advokátska kancelária v Bratislave právne poradenstvo a služby najmä v konaniach pred správnymi orgánmi, ako aj v súdnom konaní na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu. Medzi najčastejšie využívané služby v oblasti správneho práva patria:

  • zastupovanie pred stavebným úradom a orgánmi životného prostredia
  • zastupovanie pred daňovým úradom
  • zastupovanie v priestupkovom konaní podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
  • podávanie opravných prostriedkov  proti rozhodnutiam správnych orgánov
  • príprava žaloby na súd na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu a zastupovanie v konaní pred súdom