Našim klientom poskytujeme kompletné právne poradenstvo a pomoc pri vymáhaní ich pohľadávok. Vymáhanie pohľadávok prostredníctvom advokáta má oproti vymáhaniu pohľadávok prostredníctvom rôznych obchodných spoločností, ktoré sa takouto činnosťou zaoberajú, výhodu v tom, že klient má istotu osobného a odborného prístupu a v prípade úspechu všetky náklady advokáta zaplatí dlžník. Vymáhanie pohľadávok, inak povedané vymáhanie dlhov dlžnej sumy tak klienta nič nestojí. Naše služby poskytujeme občanom, ako aj firmám. Výška dlžnej sumy pre nás nie je podstatná a aj drobným pohľadávkam venujeme rovnakú pozornosť. Tak prečo nechávať Vaše peniaze dlžníkom? Veď aj malý dlh je dlh.

Vymáhanie pohľadávok do 10 dní – využívaním zaručeného elektronického podpisu vieme dosiahnuť vydanie platobného rozkazu do 10 dní.             

                                                                        vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávky/vymáhanie dlhu – postup

Kontaktujte nás telefonicky, emailom alebo cez náš kontaktný formulár . Môžeme si dohodnúť osobné stretnutie, kde nám po konzultácii udelíte plnú moc na zastupovanie na vymáhanie pohľadávky a prevezmeme od Vás všetky potrebné listinné podklady. Z každej potrebnej listiny si urobíme fotokópiu a originál Vám vrátime. Ak ste časovo zaneprázdnený, alebo bývate ďaleko, môžete nám podklady poslať poštou alebo e-mailom a my Vám zašleme obratom plnomocenstvo na právne zastupovanie.

            Následne dlžníka kontaktujeme a zašleme mu výzvu na zaplatenie. Ak dlžník reaguje pozitívne, budeme s ním komunikovať za účelom dohodnutia vyplatenia dlhu. V prípade, že dlžník na našu výzvu nebude reagovať, podáme na príslušný okresný súd návrh na vydanie platobného rozkazu. V súdnom konaní vás budeme osobne zastupovať až do právoplatného skončenia veci. Všetky úkony sa snažíme robiť bezodkladne a tak, aby sme čo najmenej zaťažovali klienta. Ak dlžník neuhradí Vašu pohľadávku spolu s úrokom z omeškania a súdom priznanými trovami právneho zastúpenia, budeme Vás zastupovať aj v exekučnom konaní. O stave vymáhanej pohľadávky Vás budeme pri každej zmene informovať.

Potrebné podklady na vymáhanie pohľadávky

  • informácie o dlžníkovi, jeho osobné údaje
  • doklady k vzniku vzťahu medzi Vami a dlžníkom – zmluva, objednávkový list, zmenka, faktúra, emailová komunikácia s dlžníkom
  • v prípade čiastočnej úhrady dlžnej sumy, potvrdenie o tomto plnení
  • prípadné ďalšie podklady vzťahujúce sa k zmluvnému vzťahu
  • prípadný zoznam svedkov s ich adresami

Ak máte konkrétne otázky alebo záujem o zastupovanie, neváhajte nás kontaktovať. Naša kancelária využíva elektronické podanie, čo nám umožňuje vymáhať pohľadávky novým rýchlejším spôsobom – prostredníctvom upomínacieho konania.