Zrušenie a vysporiadanie BSM

Zrušenie a vysporiadanie BSM – bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Práve ste sa rozviedli a neviete ako rýchlo a efektívne vysporiadať BSM? Alebo chcete zrušiť BSM ešte počas manželstva? Na tejto stránke sa dozviete všetky dôležité informácie týkajúce sa zrušenia a vysporiadania BSM teda bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželstva a taktiež o zrušení BSM počas manželstva.

Čo je to BSM?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa mnohokrát v právnej terminológii označuje skratkou”BSM”. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov možno všeobecne definovať ako spoločenstvo vlastníckych práv oboch manželov k veciam, ktoré manželia nadobudli počas trvania ich manželstva. Základným charakteristickým znakom tohto majetkového spoločenstva je to, že manželia nemajú kvantitatívne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci. Vzhľadom na bezpodielovosť tohto spoluvlastníctva platí zásada rovnosti manželov v tomto spoločenstve vlastníckych práv.

Vznik, zánik a rozsah BSM

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká uzatvorením manželstva.

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov však nepatria nasledovné veci:

  • veci získané dedičstvom,
  • veci získané darovaním,
  • veci, ktoré svojou povahou slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov,
  • veci vydané v rámci reštitúcie majetku len jedného z manželov.

Manželia môžu na základe notárskej zápisnice dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Rozšírenie tohto rozsahu bude znamenať, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov budú patriť aj tie veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov (napríklad pôjde o veci, ktoré boli darované iba jednému z manželov). Zúžením rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov treba rozumieť to, že zo spoločného majetku manželov bude vyňatá určitá vec do výlučného vlastníctva jedného z manželov. Chceme upozorniť na skutočnosť, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nezaniká zrušením spoločnej domácnosti manželov, t.j. nezaniká z dôvodu, že manželia žijú oddelene. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká:

  • právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva,
  • rozhodnutím súdu o zrušení BSM počas manželstva.

Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov počas manželstva zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom. Za závažný dôvod sa považuje napríklad nehospodárne nakladanie jedného z manželov so spoločným majetkom alebo skutočnosť, že jeden z manželov sa zámerne nepričiňuje o vytváranie a rozmnožovanie spoločného majetku alebo z príčin tkvejúcich v jeho osobe sa nestará o potreby rodiny a spoločnej domácnosti (napr. sústavným a nadmerným požívaním alkoholických nápojov alebo iných omamných prostriedkov a pod.). Taktiež súd na návrh začne konanie o zrušenie BSM v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh na zrušenie na súd môže podať len ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Rovnako rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu má následok zánik BSM.

 Vysporiadanie BSM po rozvode manželstva

Vysporiadanie BSM je nevyhnutným dôsledkom zániku BSM. Občiansky zákonník upravuje tri základné formy majetkového vysporiadania BSM:

  • Dohoda manželov
  • Rozhodnutie súdu
  • Vyporiadanie BSM priamo zo zákona

1.) Dohoda manželov

Prvým a najvhodnejším riešením pre manželov je vysporiadanie BSM dohodou. Tento spôsob sa javí ako najprijateľnejší v tých prípadoch, keď sú manželia schopní a aj ochotní dospieť ku spoločnému konsenzu o ich majetku napriek rozvratu, ktorý zapríčinil pád ich manželstva. Navyše, tento spôsob vzájomného vyporiadania je nepochybne najmenej finančne náročný než samotné súdne vyporiadanie. A čo viac, takáto dohoda nepodlieha ani schváleniu zo strany súdu. Musí sa však vzťahovať na všetok majetok a na všetky veci, ktoré patrili do BSM, nakoľko sa v opačnom prípade môže niektorý z manželov domáhať súdnou cestou, aby súd vyporiadal aj doteraz nevyporiadaný majetok. Preto je vhodné si prizvať ku deleniu majetku advokáta, aby sa nestalo, že celá dohoda sa stane neplatnou, nakoľko súd by rozhodoval o celom BSM. Dohoda musí byť písomná v prípade, že predmetom vyporiadania sú aj nehnuteľnosti. Z hľadiska právnej istoty zmluvných strán ale v každom prípade odporúčame písomnú formu dohody. Na uzatvorenie dohody máte tri roky od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Uplynutím spomínanej trojročnej lehoty dochádza k vyporiadaniu BSM priamo zo zákona.

2.) Rozhodnutie súdu

V prípade, že sa s manželom neviete dohodnúť na rozdelení si majetku po rozvode, je potrebné podať návrh na súd a to do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Tento spôsob je finančne náročný, nakoľko súdny poplatok predstavuje 3 % z hodnoty celého majetku bývalých manželov, najmenej vo výške 66,- Eur a najviac vo výške 16.596,50 Eur, preto vždy odporúčame, aby sa klienti pokúsili dohodnúť mimosúdne. Pri tomto spôsobe vyporiadania súd zisťuje rozsah celého spoločného majetku a jeho hodnotu, a to všetkých vecí osobitne, ak sa nevedia účastníci konania zhodnúť ani na reálnej cene, súd nariadi znalecké dokazovanie, čo sú ďalšie náklady spojené s konaním.

Súd pri svojom rozhodovaní vychádza zo zásady, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Okrem toho, každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho osobného majetku vynaložil na spoločný majetok, a súčasne je povinný nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Súd rovnako prihliada na záujmy maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a obstarávanie spoločnej domácnosti.

3.) Vysporiadanie BSM priamo zo zákona

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vysporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, nastupuje zo zákona fikcia vysporiadania, a teda platí, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, manželia sa rozdelili podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Ak máte konkrétne otázky alebo záujem o zastupovanie, neváhajte nás kontaktovať.

Referencie

Erik V.

Veľmi pekne ďakujem za rýchlu a pre mňa veľmi užitočnú radu. Pána Dobroviča odporúčam všetkým, ktorý potrebujú v týchto ťažkých časoch poradiť, pomôcť. Ešte Vám ďakujem.

Helena Bachledová

Dakujem za odpoved, velmi ste mi pomohli. Hladala som informacie na internete, ale pre laika su pravnicke formulacie nejasne a dvojznacne. Som rada, ze som nasla Vasu ponuku na bezplatne poradenstvo. Vasa rada bola jasna a rychla.

Dana Sillova

S odpoveďou p. JUDr. Dobroviča som bola veľmi spokojná. Odpoveď bola rýchla a jasná. Keby bolo viac takýchto advokátov ktorí sú ochotní bezplatne pomáhať ľuďom. Ďakujem

Ružena Juričová

Fantasticky pristup Judr.Dobroviča.Hneď nám dal odpoveď na náš problém.Doposial som sa nestretla s takým milým pristupom.Odporúčam každému kdo potrebuje advokáta navštíviť Judr.Dobroviča.

Ján Cíger

S odpoveďou som veľmi spokojný, bola rýchla a odborne zdôvodnená. Máloktorý advokát to urobí zadarmo ako JUDr. Jozef Dobrovič. Zaslúži si veľké ďakujem. J.H.

Napíšte nám

Google reCaptcha: Neplatný kľúč stránky.

Náš tím

Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Dobroviča sídli na Záhradníckej ulici 27 v Bratislave. Poskytujeme komplexné právne služby v hlavných odvetviach
Advokát
JUDr. Jozef Dobrovič, LL.M.
Zavolajte nám
+ 421 904 678 710
Advokátsky koncipient
Mgr. Veronika Menkeová
Zavolajte nám
+421 902 622 185

Blog

Ako riešiť zdedené dlhy po rodičoch?

Po zomrelom je možné zdediť nielen majetok, ale aj dlhy. Prečítajte si viac o problematike dedenia dlhov a riešenia tejto situácie.
Čítať viac

Svedok v trestnom konaní – ako sa pripraviť a čo očakávať?

Výsluch je pomerne stresujúca a nepríjemná situácia a väčšina ľudí nevie, čo ich čaká. V článku sa bližšie pozrieme na význam svedeckej výpovede a ako sa na ňu pripraviť. 
Čítať viac

Vymáhanie pohľadávok – Upomínacie konanie

Alternatíva ku zaužívanému spôsobu vymáhania pohľadávok podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu na súde príslušnom podľa bydliska žalovaného.
Čítať viac

Vydanie dedičstva od nepravého dediča

Dediči ma ako právoplatného dediča môjho otca zatajili. Podal som na súd návrh na obnovu dedičského konania. Oplatí sa ísť do sporu?
Čítať viac